[Simply K-Pop] VAV Wanna be your Senorita🌹 전 세계 세뇨리따들 심장폭격💘

[Subscribe Arirang Official YouTube] ARIRANG TV: http://www.youtube.com/arirang ARIRANG RADIO: http://www.youtube.com/Music180Arirang ARIRANG NEWS: http://www.youtube.com/arirangnews ARIRANG K-POP: http://www.youtube.com/arirangworld ARIRANG ISSUE: http://www.youtube.com/arirangtoday ARIRANG CULTURE: http://www.youtube.com/arirangkorean ARIRANG FOOD & TRAVEL : http://www.youtube.com/ArirangFoodTravel ———————————————————— [Visit Arirang TV Official Pages] Facebook:…

[Simply K-Pop] Hong Dae Gwang(홍대광) What a shy guy!!!! 드뎌 고막남친 강림ㅠㅠ

[Subscribe Arirang Official YouTube] ARIRANG TV: http://www.youtube.com/arirang ARIRANG RADIO: http://www.youtube.com/Music180Arirang ARIRANG NEWS: http://www.youtube.com/arirangnews ARIRANG K-POP: http://www.youtube.com/arirangworld ARIRANG ISSUE: http://www.youtube.com/arirangtoday ARIRANG CULTURE: http://www.youtube.com/arirangkorean ARIRANG FOOD & TRAVEL : http://www.youtube.com/ArirangFoodTravel ———————————————————— [Visit Arirang TV Official Pages] Facebook:…